Deklaracja programowa po polsku

Deklaracja programowa Islandzkiego Frontu Ludowego

Zatwierdzona na kontynuacji posiedzenia inauguracyjnego w dniu 16 lutego 2013r.

Islandzki Front Ludowy (IFL) jest instrumentem islandzkiego ludu pracującego powstałym do walki o poprawę swoich interesów, poprzez osłabienie wpływów burżuazji. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia, gdy wzmocnimy demokrację, polityczną i ekonomiczną niezależność narodu islandzkiego oraz ograniczymy komercjalizację, która przez ostatnie dekady opanowała niemal wszystkie dziedziny życia.

Islandzki Front Ludowy kategorycznie przeciwstawia się członkostwu Islandii w Unii Europejskiej, NATO oraz innych imperialistycznych sojuszach. IFL będzie walczyć przeciwko nieograniczonemu importowi kapitału do kraju i wszelkiego rodzaju ograniczeniom suwerenności narodu. Co więcej IFL wspiera również walkę innych narodów o niepodległość oraz przeciwko wszelkim formom wyzysku i ucisku. Islandia powinna działać na forum międzynarodowym na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

Uspołecznienie- równość - prawa człowieka- bezpieczeństwo socjalne

Islandzki Front Ludowy walczy o równość. Wprowadzenie szeroko zakrojonego uspołecznienia systemu gospodarczego jest koniecznym krokiem w kierunku osiągnięcia równości. Poprzez uspołecznienie rozumiemy nie tylko własność państwową lub inną formę wspólnej własności, lecz ograniczenie działań, które prowadzą wyłącznie do generowania zysków finansowych: Interes publiczny oraz całego społeczeństwa powinien być motorem wszelkich działań, które muszą także podlegać demokratycznym decyzjom i zasadom, tak żeby nikt nie mógł czerpać z nich prywatnych korzyści.

Kluczową kwestią jest dla nas to, żeby wszelkie działania związane z operacjami finansowymi były kierowane społecznie, co zatrzymałoby wysysanie funduszy z gospodarki, skutkujące bogaceniem się nielicznej mniejszości. W ten sposób stworzy się przestrzeń na zbudowanie solidnego systemu opieki społecznej oraz wzmocnienie infrastruktury społecznej. A w konsekwencji powstanie również możliwość, aby dobra wracały do ludzi, którzy je produkują i całe społeczeństwo mogło z nich korzystać.

Przez zniesienie jarzma podatkowego z towarów i zadłużenia nieruchomości, będzie możliwe podniesienie poziomu życia i skrócenie czasu pracy. Należy dążyć do wprowadzenia transparentnego systemu płacowego z umiarkowanym zróżnicowaniem płac i stawkami, które będą przestrzegane, a utajnianie wysokości wynagrodzeń zabronione. W ten sposób będziemy mogli m.in. zapewnić równe płace dla obu płci i zapobiegać akumulacji kapitału oraz tworzeniu monopolu.

Podstawowymi zasadami współżycia w społeczeństwie mają być równość i równouprawnienie. Wprowadzone zostaną rzeczywiste działania zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, miejsce zamieszkania czy pozycję społeczną. Wyroki w sprawach spornych, także sądowe, będą wydawane bezpłatnie dla wszystkich stron, tak aby prawo do obrony nie było uzależnione od pozycji ekonomicznej.

Wszystkim, którzy nie będą w stanie pracować na powszechnym rynku pracy zapewnione zostanie godne wsparcie, bez potrzeby opłacania funduszu emerytalnego. Zmienimy system emerytalny, który teraz zależny jest od podatków oraz akumulacji kapitału w funduszach, które maja być przeznaczone na wypłaty emerytur, a przez dekady były wykorzystywane do spekulacji na rynku finansowym i skazane są na utratę części inwestycji. W zamian oferujemy skoordynowany, powszechny system emerytalny, który zapewni identyczne świadczenia dla wszystkich, niezależnie od tego czy wymagają ich ze względu na wiek, niepełnosprawność, zły stan zdrowia, bezrobocie, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny. Należy stworzyć wszelkie możliwości sprzyjające wykorzystywaniu swoich umiejętności w służbie społeczeństwu. Przejście na emeryturę powinno być elastyczne i do pewnego stopnia zależne od woli każdej osoby.

Infrastruktura społeczna

Islandzki Front Ludowy propaguje odbudowę systemu opieki zdrowotnej. Wzrost uspołecznienia w systemie gospodarczym stworzy możliwości przeznaczenia większych funduszy na opiekę zdrowotną. Należy stworzyć warunki ku temu, aby służba zdrowia zarządzana była społecznie lub przez instytucje publiczne i aby zwiększone fundusze były skuteczniej zagospodarowywane oraz dążyć do osiągniecia porozumienia z pracownikami służby zdrowia odnośnie odnowienia systemu. Naszym priorytetem jest to, aby każdy mógł skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, której potrzebuje, zgodnie z możliwościami technicznymi i aktualnym stanem wiedzy oraz jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Należy wzmocnić rolę opieki zdrowotnej i skupić większą uwagę na kwestiach związanych ze zdrowiem publicznym. Usługi stomatologiczne będą podlegać tym samym regułom, co służba zdrowia, a produkcja lekarstw oraz ich sprzedaż, staną się częścią powszechnego systemu opieki zdrowotnej.

Islandzki Front Ludowy wspiera usprawnienie systemu edukacji. System szkolny powinien systematycznie pracować nad personalnym i społecznym rozwojem islandzkiej młodzieży w duchu sprawiedliwości i uczciwości. Nałożony zostanie nacisk na równy dostęp do edukacji i odpowiedniego kształcenia ustawicznego. Podstawą polityki edukacyjnej powinno być dążenie do tego, żeby edukacja stała się jednym ze standardów życia, do którego wszyscy mają prawo oraz w większym stopniu wartością społeczną niż towarem rynkowym. Postaramy się, aby model edukacji dopasowywany był do potrzeb i zdolności każdego człowieka. System szkolnictwa w kraju powinien być całkowicie powszechny i darmowy.

Islandzki Front Ludowy popiera wzrost uspołecznienia, szczególnie kosztem komercjalizacji, zwłaszcza w obrębie usług publicznych, z których wszyscy korzystają oraz w zarządzaniu zasobami naturalnymi, które to powinny być własnością całego narodu. Konieczne jest wyzwolenie społeczeństwa z błędnego koła kapitalizmu, który żąda ciągłego wzrostu gospodarczego.

Zasoby naturalne- ochrona przyrody i środowiska

Islandzki Front Ludowy będzie systematycznie dążył do tego, aby naturalne zasoby ziemi oraz morza, stawały się rzeczywistą i niezbywalną własnością narodu, a generowane przez nie zyski wracały do społeczeństwa.

Przydzielone kwoty połowowe zostaną unieważnione, a następnie będą rozdysponowywane na krótkie okresy czasu. W tym czasie będzie również opracowywany plan restrukturyzacji sektora rybołówstwa. Armatorom uniemożliwimy spekulacje kwotami połowów.

Islandzki Front Ludowy przeciwstawia się temu, aby możni uzurpowali sobie wody i zasoby energetyczne narodu. Uspołecznienie zarządzania zasobami, zapewnienie ich zrównoważonego zużycia oraz zaspokojenia potrzeb społeczeństwa jest jedyną możliwością ich ochrony. Wszystkie zyski z zasobów naturalnych powinny zwracać się w podwyższonym standardzie życia społeczeństwa.

Islandzki Front Ludowy nie zgadza się, aby natura, ziemia czy środowisko były zniszczone lub skorumpowane w celu uzyskania profitów przez grupę zamożnych osób. Musimy zapobiegać zbyt dużej akumulacji i monopolowi w rolnictwie i przemyśle turystycznym, które mogą pogorszyć stan ziemi. Ponadto, będziemy zapobiegać temu, aby zamożni ludzie wpływali na plany zagospodarowania terenów, ze względu na posiadane ziemie. Wzmożone środki zostaną przekazane na ochronę środowiska oraz polepszanie ochrony gruntów przed ich degradacją.

Poszczególnych gałęzie przemysłu - podatki

Islandzki Front Ludowy wspiera różnorodność przemysłową w gospodarce. Pewne dostawy żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby będą zawsze dla nas priorytetem, wraz ze zwiększeniem równości i zapewnieniem lepszego poziomu życia społeczeństwa. Działania społeczne będą stosowane przy realizacji naszych podstawowych założeń. Działalność firm prywatnych będzie akceptowana przy produkcji dóbr i usług, niezwiązanych z infrastrukturą społeczeństwa. Gospodarka nie powinna nastawiać się na gwałtowny rozwój zwiększający zyski, lecz jednocześnie powodujący nierówności społeczne. Jej celem powinno być zaspakajanie potrzeb społeczeństwa i tworzenie przychodów z eksportu, niezbędnych do zapłaty za import towarów i usług do kraju.

Islandzki Front Ludowy sprzeciwia się inwestycjom kapitału zagranicznego w kraju, zarówno w formie pożyczek, jak i inwestycji bezpośrednich, chyba że jest to konieczne ze względów technicznych lub w wyjątkowych przypadkach. Podstawowym wymogiem rozpoczęcia inwestycji w kraju, powinno być zamieszkiwanie na jego obszarze oraz bycie częścią społeczeństwa lokalnego, na którego terenie planowana jest inwestycja. Przemysł powinien promować zasiedlanie wszystkich części kraju, odpowiedzialne i zrównoważone użytkowania gruntów, innych zasobów naturalnych oraz promowanie równych standardów życia, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Islandzki Front Ludowy pragnie wprowadzać reformę systemu podatkowego zmniejszającą wysokość podatków płaconych przez społeczeństwo, a zwiększające podatki płacone przez przedsiębiorstwa od rosnących zysków, które zaczną osiągać, gdy obciążenia z tytułu odsetek płaconych do instytucji finansowych oraz tak zwanych profesjonalnych inwestorów, zostaną zabrane z ich barków.